Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín,
příspěvková organizace
Karlova 1700
407 47 Varnsdorf

telefon: 00420 412 372 562
IČO: 70698147

Řád ŠD

Školní družina při Interaktivní základní škole ve Varnsdorfu, Karlova 1700

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / a vyhláškou č. 109/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Provoz školní družiny od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Přihlašování žáků
O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky. Její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány v zápisním lístku.

Odhlášení žáků
Odhlášení žáka ze školní družiny oznámí vychovatelkám zákonný zástupce písemně -  vyplněním odhlašovacího lístku.

Ranní provoz
6.30 – 7.40 hod.
Škola je z bezpečnostních důvodů uzavřena, žáci zazvoní  na zvonek příslušného oddělení a služba jim přijde otevřít. Po příchodu do budovy školy, se žáci nezdržují v šatnách, ale po přezutí ihned odcházejí do ŠD. Příchod do ŠD ráno se musí uskutečnit nejpozději do 7,15 hod. V 07,40 odvádí vychovatelky žáky do tříd.

Odpolední provoz
Odpolední provoz ŠD začíná po vyučování a končí v 16.00 hodin.   

Docházka do školní družiny
Po skončení vyučování předává učitelka žáky vychovatelce. Docházka pro zapsané žáky je povinná. Nepřítomnost dítěte je nutno omluvit. Za žáky, kteří se po skončení vyučování nedostaví bez omluvy zákonných zástupců do školní družiny, vychovatelka nezodpovídá. Evidenci žáků, kteří jsou do ŠD přihlášeni na základě přihlášky, zaznamenávají vychovatelky denně do třídní knihy. Pro docházku je závazný zápisní lístek. Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti rodičů (změna oproti rozvrhu) bude povolen pouze na základě písemné žádosti rodičů. Pokud bude žák odcházet sám mimo dobu uvedenou na zápisním lístku, musí odevzdat vychovatelce písemné prohlášení zákonných zástupců – omluvenku, která obsahuje datum, čas odchodu a podpis rodičů, bez níž nebude ze školní družiny uvolněn.  Dojde-li k trvalé změně v odchodu žáka ze školní družiny, je nutno provést úpravu dodatkem k zápisnímu lístku.

Režim
K zajištění nerušených zájmových činností volte čas odchodu žáků po obědě nebo odpoledne od 15.00 hodin .
V době od 14:00 do 15:30 mohou být děti na vycházce mimo budovu školy (dle počasí).
V odpoledních hodinách od 14.00 do 15.00 hod. jsou zařazovány zájmové kroužky ŠD.
Podle celoročního plánu práce ŠD je organizována společná činnost pro děti, na předem připravené akce se oddělení spojují.
O konkrétních akcích budou rodiče informováni prostřednictvím dětí, nástěnky ŠD nebo formou informačních lístků.
Žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, mohou v době pravidelných informativních schůzek zůstávat ve školní družině dle potřeby rodičů.

Prostory ŠD
Školní družina má tři oddělení
1. oddělení Bc.  Šárka Fibigerová 3.A + P.T. třída     
2. oddělení p. Hana Vítková 1.A + 1.B. třída    
3. oddělení p. Alena Marvanová 2.A + 4.A+5.A třída        
Školní družina využívá pro 3. oddělení prostory v přízemí školy, pro 2. oddělení  učebnu 3.A  třídy v 1. patře školy, pro 1.oddělení učebnu PT  v 1. patře školy.

Pobyt venku
Pro pobyt venku jak na školním hřišti, tak na vycházky je vhodné převlečení – tepláková souprava a sportovní obuv s ohledem na aktuální počasí dle ročního období, vše uloženo v tašce nebo pytlíku a podepsáno či jinak označeno. Tyto věci mohou být uloženy v šatně.

Stravování
Přihlášení, odhlášení a platbu obědů si rodiče zajišťují sami v jídelně při ZŠ Edisonova ve Varnsdorfu.
Na oběd žáci chodí v IZŠ Karlova do školní jídelny společně s vychovatelkou. Oběd je jim vydán po předložení vlastní průkazky se jménem.   
 
Pitný režim
V rámci pitného režimu nosí žáci sirup z domova / dle seznamu/ze kterého jim vychovatelky dělají nápoj do vlastních lahví, které si nosí do školy. Nebo si žáci v průběhu pobytu ve ŠD pití zajišťují individuálně.

Hygiena
Vychovatelky dbají na dodržování zásad hygienických pravidel. Žáci si během září přinesou do školní družiny ručník, 1balení papírových kapesníků, 1 balení toaletního papíru, mýdlo a 1 sirup  ( pak následně dle potřeby).

Úhrada za Školní družinu
Úhrada za školní družinu činí 120 Kč na měsíc. Platba probíhá složenkou, kterou dítě obdrží   u pí. vychovatelky a to  na období : září – říjen – listopad –prosinec  nejpozději do 15. října, na období : leden – únor - březen  nejpozději do 15. února, na období  duben – květen – červen nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.

Užívání prostor školy
Žáci školní družiny využívají celoročně tělocvičnu školy dle rozpisu.

Spojování oddělení
 Oddělení školní družiny se spojují v případě nemoci vychovatelky, po skončení pracovní doby jedné z vychovatelek, při akcích školy či školní družiny.


Styk s rodiči či zákonnými zástupci
Jednání s vychovatelkami je možné uskutečnit vždy v době třídních a informativních schůzek nebo si na základě domluvy sjednat konzultaci.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
Na začátku i v průběhu celého roku jsou žáci poučováni o BOZP, PO, BESIP, o dodržování Řádu školy, Řádu školní jídelny, Řádu ŠD.

Zásady bezpečnosti ve školní družině
Žáci jsou neustále pod dozorem vychovatelky školní družiny. Při všech činnostech dbají žáci pokynů vychovatelky. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení školní družiny. Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v ŠD a pak v průběhu roku, pokud je čeká nová činnost, jsou poučeni o pravidlech pro konkrétní práci.
Při pobytu ve ŠD žáci respektují Řád ŠD a Školní řád. Žáci jsou vychovatelkami seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví ve ŠD, v areálu školy a při pobytu venku.
Žáci si chrání své zdraví, nevolnost nebo jakékoliv poranění je žák povinen okamžitě hlásit vychovatelce ŠD.

Zásady chování ve školní družině
Žáci dodržují poučení o chování k sobě navzájem, chovají se ve ŠD slušně, ohleduplně, dodržují pořádek, čistotu a hygienické zásady.
Nepoškozují vybavení a pomůcky, hry a stavebnice ukládají na určené místo.
Na WC, do šatny a mimo třídu odchází žák po souhlasu vychovatelky ŠD.
Do ŠD se nedoporučuje nosit cenné předměty, větší částky peněz a předměty, které by ohrožovaly bezpečnost ostatních.
Mobilní telefony používají žáci tak, aby nerušili činnost a provoz ŠD  vždy po dohodě s vychovatelkou.
Děti mají právo na volný čas, hru a svobodnou účast při činnostech ŠD.


Nevyzvednutí žáka
Jestliže si žáka nevyzvednou zákonní zástupci do konce provozu ŠD – tj. do16 hod., kontaktují vychovatelky školní družiny telefonicky zákonného zástupce, zjistí příčinu a domluví se na dalším postupu. Nedojde-li k telefonickému kontaktu, nebo v případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne své dítě do 15 minut po ukončení provozu školní družiny
(tj. do 16,15 hod.), informuje vychovatelka vedení školy a dítě je předáno policii ČR.

Vyloučení žáka ze školní družiny
Pokud žák soustavně narušuje činnost ŠD, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, opakovaně porušuje Vnitřní řád ŠD a Školní řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučen. O vyloučení rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky ŠD. Toto rozhodnutí předem projedná se zákonnými zástupci žáka a vyhotoví o něm zápis.


Ve  Varnsdorfu 1.9.2012 Mgr. Milada Hnilicová ředitelka školy