Školní rok 2021/2022

Ilustrační obrázek
Informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2021/2022

(vychází ze Souboru doporučení MŠMT pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 a vnitřní organizace školy)

1. Organizace prvních dnů školního roku

Středa 1. 9. 2021  žáci 1. – 5. ročníku, děti PT 1 vyučovací hodina (do 8:45)
Čtvrtek 2. 9. 2021

žáci 1. ročníku, děti PT 
žáci 2. – 5. ročníku

2 vyučovací hodiny (do 9:40)
4 vyučovací hodiny (do 11:40)
Pátek 3. 9. 2021 žáci 1. ročníku, děti PT
žáci 2. – 5. ročníku
3 vyučovací hodiny (do 10:45)
4 vyučovací hodiny (do 11:40)
od pondělí 6.9. 2021 žáci 1. – 5. ročníku, děti PT výuka dle rozvrhu hodin

 

2. Provoz školy, příchod do školy

· Žáci přicházejí do budovy školy vchodem do šaten, v šatnách se přezouvají a odcházejí do tříd (1.9. 2021 procházejí žáci šatnami bez přezutí přímo do tříd).

 

3. Základní hygienická pravidla

· Do společných prostor školy vstupují všichni žáci, zaměstnanci, rodiče a návštěvy s ochranou nosu a úst (rouška, respirátor), ve třídě mohou žáci a pedagogičtí pracovníci roušku odložit.

· Každý žák bude mít pro případ potřeby při pobytu ve škole v aktovce v sáčku uloženou náhradní roušku nebo respirátor.

· V průběhu dopoledního pobytu ve škole se žák pohybuje pouze na daném patře své třídy.

· V průběhu pobytu ve škole a ve třídě žáci dbají na časté mytí rukou, mohou použít dezinfekci na ruce v každé třídě. Dodržují základní pravidla osobní hygieny.

· Ve třídách i ostatních prostorách školy je doporučeno časté větrání. Vzdělávací aktivity venku jsou doporučeny.

· Osoby (žáci, zákonní zástupci, návštěvy) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

· Pokud se příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) projeví u žáka v průběhu jeho pobytu ve škole, je žák neprodleně umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce je vyzván k jeho bezodkladnému vyzvednutí ze školy.

· Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce v tomto případě doloží potvrzení lékaře třídnímu učiteli žáka.

 

4. Testování žáků

· Testování probíhá neinvazivními antigenními testy (Ag testy) značky GENRUI z přední části nosu (viz instruktážní video na odkaze https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4  3x za sebou ve dnech 1. 9. 2021 (žáci prvních a přípravných tříd 2. 9. 2021), 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.

· Pokud žák ve škole v den testování není přítomen, otestuje se následně v den příchodu do školy.

· Testování probíhá formou „samotestování“ pod dohledem pověřeného pracovníka školy (třídní učitel, učitel, asistent pedagoga, vychovatelka ŠD).

· Pokud se žák testování neúčastní, může se účastnit prezenční výuky ve škole, ovšem musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenu roušku nebo respirátor. V rámci vzdělávací činnosti nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a nesmí zpívat.

· Pokud se žák testování neúčastní a současně odmítá nosit roušku nebo respirátor, nemůže se účastnit prezenční výuky ve škole a vzdělává se doma individuálně.

· Testování se neúčastní žáci, kteří splní podmínky bezinfekčnosti (nutno doložit třídnímu učiteli):

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od pozitivního testu),

b) předloží negativní výsledek platného PCR nebo Ag testu v odběrovém místě.

· Testování žáků probíhá v jejich kmenových třídách. Na testování dohlíží vyučující z 1. vyučovací hodiny.

· V případě potvrzení pozitivního výsledku Ag testu u žáka ve škole, je žák izolován v určené místnosti, kontaktován jeho zákonný zástupce a odeslán v jeho doprovodu na PCR test. V případě potvrzení pozitivního PCR testu nastupuje testovaný žák do nařízené izolace. O způsobu vzdělávání zbytku třídy (prezenční, distanční) rozhoduje ředitelka školy na základě informování a pokynů krajské hygienické stanice (karanténa celé třídy) v souladu s mimořádným opatřením MZd.


5. Školní družina

· Školní družina zahajuje ranní i odpolední provoz bez omezení za dodržování předepsaných hygienických a protiepidemických opatření.

· Jednotlivá oddělení školní družiny budou tvořena žáky z minimálního počtu tříd.

· Ve školní družině testování žáků neprobíhá.

· Pro pobyt ve školní družině platí stejné podmínky bezinfekčnosti (ochrana nosu a úst ve společných prostorech, testování) jako v základní škole.

 

6. Poskytování školního stravování

· Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce, případně použije dezinfekci na ruce.

· Pokrmy na tácek včetně čistých příborů vydává žákům personál ŠJ a školy.

· V jídelně při výdeji jídla žáci dbají na doporučené rozestupy.

· Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

 

7. Různé

· Nastavená hygienická a protiepidemická opatření se mohou měnit podle aktuální epidemiologické situace v ČR, kraji, okrese na základě mimořádných opatření MZd.

 

Ve Varnsdorfu, 26. 8. 2021

Mgr. Soňa Bunčková, ředitelka školy