Zápis pro školní rok 2023/2024

Ilustrační obrázek
Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků k zápisu do 1. třídy a přípravné třídy.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14 do 18 hodin

K zápisu do 1. ročníku se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, kterým byl povolen v loňském školním roce odklad povinné školní docházky.

Pokud se rodiče ze závažných důvodů nemohou v tomto termínu k zápisu dostavit, je možné domluvit náhradní termín na telefonních číslech 412 372 562 nebo 604 915 042.

Žádáme zákonné zástupce, aby k zápisu do první i přípravné třídy přinesli

· rodný list dítěte

· občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků).

Zápis probíhá formou neformálního rozhovoru (zákonný zástupce, dítě a pedagog), kterým pedagog zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností dítěte. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. Trvá maximálně 20 minut.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnu v období před zápisem a k žádosti o odklad povinné školní docházky přiložit:

· doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum),

· doporučení od lékaře.

 

Součástí zápisu jsou následující formuláře s podpisem zákonného zástupce, které si můžete předem připravit nebo je vyplníte až na místě:

 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšením seznamu u hlavního vchodu do školy v termínu do 29. 4. 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.