Volby do školské rady

Ilustrační obrázek
16. dubna 2024

Volby do školské rady

Varnsdorf, 8. dubna 2024

V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) jmenovala dne 8. 4. 2024 ředitelka školy volební komisi pro volby do Školské rady Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizace.

Volební komise svolává všechny oprávněné osoby (rodiče nezletilých žáků a pedagogické pracovníky školy) k volbám do Školské rady.

 

Volby do Školské rady proběhnou během konzultačních hodin (třídních schůzek) v úterý 16. dubna 2024, od 14:30 do 17:00 hodin v budově školy Karlova 1700, Varnsdorf.

Volební komise oznamuje:

  • Školská rada existuje podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Školskou radu zřizuje zřizovatel. Školská rada má 3 členy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

  • Činnost a pravomoci školské rady upřesňuje § 168 školského zákona. Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

  • Volební období je tříleté od 1. 9. 2024 - 31. 8. 2027

 

Volební komisi tvoří: Bc. Šárka Fibigerová (předseda), Hana Hochová a Alena Marvanová, všichni zaměstnanci Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700.

 

Mgr. Soňa Bunčková, ředitelka školy