ŠVP

INTERAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLOVA VARNSDORF

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Činnosti ve ŠD rozvíjí děti v dovednostech důležité pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování se ho snaží vybavit žádoucími dovednostmi, vědomostmi ale také kladnými postoji. Děti se učí žít s vrstevníky, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních dětí. Posiluje osobnost každého jedince, pomáhá mu najít se, profilovat a dosáhnout úspěchu.důležitou úlohu má ŠD i v prevenci sociálně patologických jevů.

Cíle ŠVP pro školní družinu

Naplňování  cílů je vymezeno konkrétním posláním školní družiny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb.,zájmové vzdělávání,  § 8, odstavec(5) a(6). Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti ( aktivní i klidové ) a přípravu na vyučování.
Při výchovné práci ve družině  navazujeme na získané  kompetence  žáků  ve školní výuce, které rozvíjíme a posilujeme - kompetence k trávení volného času.

Jedná se o tyto kompetence, které jsou prostřednictvím volnočasových aktivit rozvíjeny a posilovány.

 1. Kompetence k učení
 2. Kompetence k řešení problémů
 3. Kompetence komunikativní
 4. Sociální a interpersonální kompetence
 5. Občanská kompetence
 6. Kompetence k trávení volného času
   
 1. KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.
   
 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: všímá si dění okolo sebe, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.
   
 3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně.
   
 4. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.
   
 5. ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí(přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých.
   
 6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

Konkrétní cíle:

vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené školním ŠVP vlastní ZŠ

 1. Probouzet v žákovi kladný přístup ke škole ve vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup ke získávání nových vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled -umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, -pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi
   
 2. Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku či naučené písni, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na práci a odpočinek, své chování a své postoje /psychohygiena/
   
 3. Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům
  - oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní situace, pomoc staršího mladšímu při činnostech
  - samostatné řešení problému, vytvoření postoje k problému
  - rozvíjet kamarádství, rozpoznání lidí ve třídě, skupině, družině
  - vést ke komunikaci
  - rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  - vést k toleranci ke spolužákům jiné kultury, bez předsudků o společenských vrstvách a majetku
   
 4. Naučit žáka správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým
  - oslovování a zdravení a poznat rozdíl od zdravení známých a dětí, žádost o pomoc ve škole při doučování, nezvládání učiva nemoci, zdravení a pomoc starším občanům v obci
  - setkávání se při obědech, výstavách, vystoupení, vítání občánků apod.
  - oslovování a etika při jednání s příchozími do školy zajištění formou besed
  - rozpoznání špatného člověka, předcházení a prevence před vlastním ohrožením, využití preventivního protidrogového programu a šikany formou socializačních her a Kruhu pravdy a pohody
  - vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám
  - vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem
   
 5. Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě
  - učit žáky aktivně chránit zdraví a být za ně zodpovědný
  - účastnit se školního programu v oblasti environmentální výchovy
  - vysvětlovat neznalé či nepochopené pojmy /ekologie apod./
  - využívat akcí preventivního programu proti šikaně a protidrogového programu
  - využívat vycházek a výletu do okolí k monitoringu skládek, hledání zdravého prostředí pro živočichy a rostliny.

Obsah a formy činnosti ve školní družině

Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení a zájmových kroužků, pořádá ( nebo spolupořádá) příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům i odpočinek, zájmovou činnost a přípravu na vyučování.

Pravidelná činnost – představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru: zahrnujeme do nich vlastní práci zájmových kroužků, které ŠD nabízí všem žákům naší školy.

Příležitostné akce – přesahují rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, divadelní a filmová představení, výlety a delší vycházky se zaměřením.

Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti  po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v družině), spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků, nebo v tzv. koncové družině.

Odpočinkové činnosti – relaxace, klidové činnosti např. poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě. Patří sem i aktivní odpočinek např. závodivé hry při pobytu venku, nebo v tělocvičně. K aktivnímu odpočinku  mohou sloužit i různé organizované zájmové činnosti.

Příprava na vyučování – zahrnujeme do ní didaktické hry, vypracovávání domácích úkolů,tématické vycházky, kvízy, soutěže, stolní hry a další aktivity vedoucí k upevňování a rozšiřování poznatků.

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra, založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

Materiální vybavení

Naše školní družina  využívá tři místnosti, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětem mladšího školního věku. Větší část místností je pokryta kobercem a slouží dětem při hraní na zemi. Pro zájmové  a  klidové činnosti využívají  děti stoly a židličky, které jsou uspořádány tak, aby děti na sebe viděly a při činnostech mohly mezi s sebou komunikovat. Do vybavení  patří samozřejmě  stolní hry a stavebnice, dětské hračky, karty, míče atd. K dispozici  je televizi, video a DVD přehrávač, interaktivní tabule.
ŠD  využívá i další prostory naší  školy  jako je např. počítačová třída, tělocvična, chodba a školní zahrada .  Oddělení jsou vybavena materiálem na výtvarné a pracovní činnosti.

Personální podmínky

Pedagogické působení zajišťují tři plně kvalifikované vychovatelky, z nichž jedna se specializuje na hudební  činnosti, druhá na výtvarnou, třetí na sportovní  a  eticko – dramatickou činnost.
Vychovatelky  ovládají širokou škálu volnočasových aktivit vhodných pro děti. Průběžně si odborné zaměření prohlubují v akreditovaných kurzech  i samostudiem.  

Návaznost na vzdělávací program základního vzdělávání

Obsahem ŠVP pro školní družiny jsou konkrétní činnosti, jejichž skladba je strukturována podle tematického celku vzdělávání Člověk a jeho svět.Vzhledem k tomu, že do družin docházejí žáci různého věku, není nutné, aby činnosti byly určovány pro jednotlivé věkové stupně nebo pro žáky konkrétních ročníků. Základem pedagogické práce v družině by měla být především činnost žáků, kterou je nejčastěji hra. Proto pro jednotlivé náměty využíváme osvědčené a vyzkoušené typy her, besedy, vycházky, výtvarné činnosti, soutěže, dramatizace apod.

Vzdělávání v oblasti  ,,Člověk a jeho svět“ se člení do pěti tematických okruhů :

Téma  1. Místo, kde žijeme   zahrnuje nejen poznávání nejbližšího okolí, ale také organizaci života  v rodině, ve škole,  ve společnosti, v obci. Náleží sem tematické vycházky do okolí školy, cesta do školy  a ze školy, návštěva knihovny apod. Tematické hry,vyprávění a výtvarné zpracování  na dané téma. Vztah k českému jazyku budeme posilovat  důrazem na kultivovaný projev s rozvíjenou slovní zásobou. Zařadíme činnosti, které v dětech posilují vztah k místním a lidovým tradicím. Do tohoto celku zařadíme i dopravní výchovu – hry s dopravními značkami, kreslení dopravních značek a prostředků atd.

Téma   2. Lidé kolem nás  si žáci osvojují zásady vhodného chování a jednání mezi  lidmi, uvědomují si podstatu tolerance, empatie a vzájemné úcty. Poznávají  práva povinnosti člověka. Jedná se o každodenní  osvojování si a dodržování základů společenského chování.  Žáci se učí jak se vhodně seznamovat  s lidmi, jak správně pozdravit a podávat ruku, v praxi se učí zásadám stolování, kultivují komunikaci, schopnost naslouchat a být tolerantní k odlišným názorům lidí ve skupině atd.

Téma  3.  Lidé a čas    si žáci osvojují  a naplňují   správný režim dne a jeho  dodržování. Žáci se učí respektovat čas druhých, využívají svůj vlastní, vytvářejí si vlastní návyky, které přenášejí do přípravy do vyučování

Téma 4.  Rozmanitosti přírody   se žáci seznamují s rozmanitostí a proměnlivosti živé a neživé přírody. Patří sem různé tematické vycházky a pobyty v přírodě. Žáci pozorují změny, které se v přírodě  odehrávají. Tyto poznatky dále rozvíjejí při výtvarném nebo jiném zpracování, při hrách s přírodními motivy, v každodenní péči o pokojové rostliny apod.

Téma  5.   Člověk a jeho zdraví    mají žáci poznat především sami sebe, získávat poučení o zdraví a nemocech , o odpovědnosti za své zdraví. Patří sem aktivity směřující k péči o  osobní hygienu, prevenci úrazů a poukazujeme na  důležitost bezpečnosti při všech činnostech, které žáci provozují. Hry s nácvikem telefonického volání atd.

Podrobné tabulky v tomto souboru (klikni zde)

Příležitostní akce školní družiny

Družinová DRAKIÁDA
Záložka do knihy spojuje školy
Ať žijí duchové - spaní ve škole
Bílý den – přivolání sv. Martina
Čertovské rohy – o nejhezčí čertovské rohy
Masopust – výroba  masek - karneval
Červený den
Slavnost klobouků – o nejhezčí klobouk
Den země - úklid
Barevné léto – sportovní soutěže

Přehled státních svátků a významných dnů, důležitých pro besedy a rozvoj vědomostí žáků

28. září Den české státnosti /sv. Václav
4. říjen Den zvířat
20. říjen Den stromů
28. říjen Den vzniku samostatného Československa/ T. G. Masaryk
2. listopad Památka zesnulých
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii / sametová revoluce 1989
24. prosince Štědrý den /svátky vánoční/
1. ledna Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu / 1993 odloučení Slovenska
Březen – duben Velikonoce
28. březen Den učitelů /J. A. Komenský
22. duben Den Země
1. květen Svátek práce
2. květnová neděle Den matek
8. květen Den vítězství /osvobození ČR a konec 2. světové války v ČR
1. červen Den dětí