ŠVP

 

Interaktivní základní škola

Varnsdorf Karlova 1700, okres Děčín

příspěvková organizace

 

 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

 

 

INTERAKTIVNÍ  TVOŘIVÁ  ŠKOLA

(platnost od 1. 9. 2018)

 

 

„Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit“

                                                                                                          (Sokrates)

 

 

 

 

 

 

 

Název vzdělávacího programu

Oficiální název:

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Motivační název:

 

INTERAKTIVNÍ  TVOŘIVÁ  ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÁ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

 

Základní škola:
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace

Ulice, č.p.:
Karlova 1700

PSČ, město:
407 47 Varnsdorf

Organizace školy :
škola jen s prvním stupněm

Kapacita školy :
228 žáků

Kapacita školní družiny:
150 žáků

Jméno ředitele:
Mgr. Soňa Bunčková

 

IZO:             116 100 320

REDIZO:      600 076 181

IČO:             706 98 147

 Kontakty:     tel.: 412 372 562   
                        e-mail:   info@izskarlovka.cz
                         www:    www.izskarlovka.cz                                   

                                           

Zřizovatel školy:

Název:      Město Varnsdorf
Adresa:    Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Kontakty:       tel.: 412 372 242,  
                         www: http://www.varnsdorf.cz, varnsdorf@varnsdorf.cz

 

Mgr. Soňa Bunčková, ředitelka školy          ………………………………………

Bc. Šárka Fibigerová, vedoucí vychovatelka:            ………………………………………

 

 

Činnosti ve ŠD rozvíjí děti v dovednostech důležité pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování se ho snaží vybavit žádoucími dovednostmi, vědomostmi ale také kladnými postoji. Děti se učí žít s vrstevníky, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních dětí. Posiluje osobnost každého jedince, pomáhá mu najít se, profilovat a dosáhnout úspěchu. Důležitou úlohu má ŠD i v prevenci sociálně patologických jevů.

 

Cíle ŠVP pro školní družinu

 

Naplňování cílů je vymezeno konkrétním posláním školní družiny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., zájmové vzdělávání,  § 8, odstavec(5) a(6) v platném znění. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování.

Při výchovné práci v družině navazujeme na získané kompetence žáků ve školní výuce, které rozvíjíme a posilujeme - kompetence k trávení volného času.

 

Jedná se o tyto kompetence, které jsou prostřednictvím volnočasových aktivit rozvíjeny a posilovány.

 

  1. Kompetence k učení
  2. Kompetence k řešení problémů
  3. Kompetence komunikativní
  4. Sociální a interpersonální kompetence
  5. Občanská kompetence
  6. Kompetence k trávení volného času

 

1. KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.

2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: všímá si dění okolo sebe, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.

3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně.

4. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

5. ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých.

6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

 

KONKRÉTNÍ CÍLE:

 

vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odst.2  Školského zákona, navazují na cíle, stanovené školním ŠVP vlastní ZŠ

1. Probouzet v žákovi kladný přístup ke škole ve vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získávání nových vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled -umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, -pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi

2. Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku či naučené písni, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na práci a odpočinek, své chování a své postoje /psychohygiena

3. Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům

 - oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní  situace, pomoc staršího mladšímu při činnostech                                        - samostatné řešení problému, vytvoření postoje k problému                        
 - rozvíjet kamarádství, rozpoznání lidí ve třídě, skupině, družině                            
 - vést ke komunikaci                                                                                                             
 - rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých               
 - vést k toleranci ke spolužákům jiné kultury, bez předsudků o společenských vrstvách a majetku

4. Naučit žáka správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým

- oslovování a zdravení a poznat rozdíl od zdravení známých a dětí, žádost o pomoc ve škole při doučování, nezvládání učiva nemoci, zdravení a pomoc starším občanům v obci                                                                                                   
 - setkávání se při obědech, výstavách, vystoupení, vítání občánků apod.             
 - oslovování a etika při jednání s příchozími do školy zajištění formou besed      
 - rozpoznání špatného člověka, předcházení a prevence před vlastním ohrožením, využití preventivního protidrogového programu a šikany formou socializačních her a Kruhu pravdy a pohody                                                   
 - vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám   
 - vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem

5. Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě                                                                                                                   - učit žáky aktivně chránit zdraví a být za ně zodpovědný                                   
  - účastnit se školního programu v oblasti environmentální výchovy                    
  - vysvětlovat neznalé či nepochopené pojmy /ekologie apod./                            
  - využívat akcí preventivního programu proti šikaně a protidrogového programu                
 - využívat vycházek a výletu do okolí k monitoringu skládek, hledání zdravého prostředí pro živočichy a rostliny.

Obsah a formy činnosti ve školní družině

Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení a zájmových kroužků, pořádá          nebo spolupořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům i odpočinek, zájmovou činnost a přípravu na vyučování.

Pravidelná činnost – představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru: zahrnujeme do nich vlastní práci zájmových kroužků, které ŠD nabízí všem žákům naší školy.

Příležitostné akce – přesahují rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, divadelní a filmová představení, výlety a delší vycházky se zaměřením.

Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku (po organizované části pobytu v družině), spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků, nebo v tzv. koncové družině.

Odpočinkové činnosti – relaxace, klidové činnosti např. poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě. Patří sem i aktivní odpočinek např. závodivé hry při pobytu venku, nebo v tělocvičně. K aktivnímu odpočinku mohou sloužit i různé organizované zájmové činnosti.

Příprava na vyučování – zahrnujeme do ní didaktické hry, vypracovávání domácích úkolů, tematické vycházky, kvízy, soutěže, stolní hry a další aktivity vedoucí k upevňování a rozšiřování poznatků.

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra, založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

Materiální vybavení

Naše školní družina využívá tři místnosti, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětem mladšího školního věku. Větší část místností je pokryta kobercem a slouží dětem při hraní na zemi. Pro zájmové a klidové činnosti využívají děti stoly a židličky, které jsou uspořádány tak, aby děti na sebe viděly a při činnostech mohly mezi s sebou komunikovat. Do vybavení patří stolní hry a stavebnice, dětské hračky, karty, míče atd. K dispozici je televizi, video a DVD přehrávač, interaktivní tabule.

ŠD využívá i další prostory naší školy jako je např. počítačová třída, tělocvična, chodba a školní zahrada. Oddělení jsou vybavena materiálem na výtvarné a pracovní činnosti.

Personální podmínky

Pedagogické působení zajišťují tři plně kvalifikované vychovatelky, z nichž jedna se specializuje na hudební činnosti, druhá na výtvarnou, třetí na sportovní a dramatickou činnost.

Vychovatelky ovládají širokou škálu volnočasových aktivit vhodných pro děti. Průběžně si odborné zaměření prohlubují v akreditovaných kurzech i samostudiem. 

Návaznost na vzdělávací program základního vzdělávání

Obsahem ŠVP pro školní družiny jsou konkrétní činnosti, jejichž skladba je strukturována podle tematického celku vzdělávání Člověk a jeho svět. Vzhledem k tomu, že do družin docházejí žáci různého věku, není nutné, aby činnosti byly určovány pro jednotlivé věkové stupně nebo pro žáky konkrétních ročníků. Základem pedagogické práce v družině by měla být především činnost žáků, kterou je nejčastěji hra. Proto pro jednotlivé náměty využíváme osvědčené a vyzkoušené typy her, besedy, vycházky, výtvarné činnosti, soutěže, dramatizace apod.

Vzdělávání v oblasti  ,,Člověk a jeho svět“ se člení do pěti tematických okruhů:

 Téma  1. Místo, kde žijeme - zahrnuje nejen poznávání nejbližšího okolí, ale také organizaci života v rodině, ve škole, ve společnosti, v obci. Náleží sem tematické vycházky do okolí školy, cesta do školy a ze školy, návštěva knihovny apod. Tematické hry, vyprávění a výtvarné zpracování  na dané téma. Vztah k českému jazyku budeme posilovat  důrazem na kultivovaný projev s rozvíjenou slovní zásobou. Zařadíme činnosti, které v dětech posilují vztah k místním a lidovým tradicím. Do tohoto celku zařadíme i dopravní výchovu – hry s dopravními značkami, kreslení dopravních značek a prostředků atd.

Téma   2. Lidé kolem nás - si žáci osvojují zásady vhodného chování a jednání mezi  lidmi, uvědomují si podstatu tolerance, empatie a vzájemné úcty. Poznávají práva povinnosti člověka. Jedná se o každodenní osvojování si a dodržování základů společenského chování.  Žáci se učí jak se vhodně seznamovat s lidmi, jak správně pozdravit a podávat ruku, v praxi se učí zásadám stolování, kultivují komunikaci, schopnost naslouchat a být tolerantní k odlišným názorům lidí ve skupině atd.

Téma  3.  Lidé a čas  -  si žáci osvojuj a naplňují správný režim dne a jeho  dodržování. Žáci se učí respektovat čas druhých, využívají svůj vlastní, vytvářejí si vlastní návyky, které přenášejí do přípravy do vyučování

Téma 4.  Rozmanitosti přírody -  se žáci seznamují s rozmanitostí a proměnlivosti živé a neživé přírody. Patří sem různé tematické vycházky a pobyty v přírodě. Žáci pozorují změny, které se v přírodě odehrávají. Tyto poznatky dále rozvíjejí při výtvarném nebo jiném zpracování, při hrách s přírodními motivy, v každodenní péči o pokojové rostliny apod.

Téma  5.   Člověk a jeho zdraví -  mají žáci poznat především sami sebe, získávat poučení o zdraví a nemocech, o odpovědnosti za své zdraví. Patří sem aktivity směřující k péči o  osobní hygienu, prevenci úrazů a poukazujeme na důležitost bezpečnosti při všech činnostech, které žáci provozují. Hry s nácvikem telefonického volání atd.

 

Vzdělávací oblast:  ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 

 

1. a 2. oddělení

 

3. a 4. oddělení

 

Tématický okruh

Září, říjen, listopad

Číslo rozvíjené kompetence

Září, říjen, listopad

Číslo rozvíjené kompetence

Místo, kde žijeme

Pojďme se seznámit

Podrobná prohlídka školy

Seznámení se školní zahradou a bezpečnost. předpisy

Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje.

Vycházky spojené s pozorováním okolí.

Povídáme si o cestě do školy a domů. Ptáme se na bezpečnost při cestě do školy.

Hra na auta a chodce.

Beseda s dopravní tématikou, malování dopravních prostředků.

 

1, 2, 3, 4, 5,

6

 

                          

 

 

 

 

Družina je velká rodina

prázdninami, vyprávíme zážitky, kresba.

Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole   hezké, co bychom rádi změnili – schránka důvěry

Zdobíme ŠD, .

Rozhovory s dětmi – kruh pravdy

Malujeme místa, kde nám je dobře a kam se rádi vracíme.

 

1, 2, 3, 4, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás

Jeden za všechny

Vyprávíme o rodině, rodičích a prarodičích.

Besedujeme o různých povolání našich rodičů

Hrajeme na řemesla a dospělé v různých situacích

Pantomimicky představujeme zaměstnání

Kreslíme svého kamaráda.

Pouštíme draky s kamarády

 

2, 3, 4, 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje rodina

Besedujeme o své rodině, jak funguje.

Hrajeme si na dospělé pantomimicky a kreslíme.

Představujeme povolání našich prarodičů, hrajeme si na zaměstnání (řemesla), předvádíme  je v malých scénkách.

 

2, 3, 4, 5

 

 

Lidé a čas

Náš denní režim

Beseda v kruhu a vyprávíme si o správném denním režimu.

Kreslíme jak trávím svůj volný čas. Nad kresbami besedujeme.

 

1, 2, 3, 5, 6

 

 

Náš denní režim

Beseda v kruhu a vyprávíme si jak trávíme volný čas.

Besedujeme o možnostech správného využívání času, inspirujeme se u jiných lidí.

 

1, 2, 3, 4, 6

 

 

 

Rozmanitost přírody

 

 

 

Dobrodružství v přírodě

Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě, určujeme druhy stromů: poznávání přírodnin a zvířat, hrátky v lese, sběr přírodnin, výstavka výrobků z podzimních listů a květů.

Přírodovědné hádanky.

Hry s napodobováním zvířat.

Mezinárodní den zvířat a Den stromu.

Čteme si o přírodě a jejich proměnách.

Učíme se písničky a básničky s přírodní  tématikou

Malujeme čtyři roční období

Vyprávění o dušičkovém čase – rej duchů

Sněhový den – přivolání sv. Martina

 

 

1, 2, 3, 5, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrodružství v přírodě

Prohlídka ovocného sadu, pozorování práce sadaře: zjišťujeme velikost, barvu a chuť jednotlivých druhů ovoce.

Porovnáváme siluety stromů s tvarem jejich listů.

Využíváme listy a plody vybraného stromu pro koláže.

Otiskujeme listy –využíváme různé techniky pro výtvarné činnosti.

Besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život zvířat…

Dokreslování obrázku zvířete, prohlížení atlasu zvířat, napodobování zvuků zvířat

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

Zásady zdraví

Vyprávění příběhů z vlastní zkušenosti, kontrola čistoty rukou.

Dodržování hygienických a osobních návyků.

Čtení z dětských časopisů na dané téma.

Stolní hra Dávej bacha

a Nešťourej se v nose.

Každý den pobyt na čerstvém vzduchu.

Využití školní zahrady při pohybových a sportovních hrách.

 

1, 2, 3, 5, 6

 

 

 

Zásady zdraví

Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu.

Vycházka ke zdravotnickému středisku.

Chodíme každý den ven.

Denně chodíme na školní hřiště, do přírody apod.

Po pohybových a sportovních hrách relaxujeme při spontánních hrách (individuálně nebo ve skupinách).

 

1, 2, 3,  4, 5, 6

 

 

 

 

 

1. a 2. oddělení

 

 

3. a 4. oddělení

 

Tématický okruh

Prosinec, leden, únor

Číslo  rozvíjené kompetence

Prosinec, leden, únor

Číslo rozvíjené kompetence

Místo, kde žijeme

Jak to vidím já

Vycházka do místního kostela – prohlídka Betléma.

Malování Betléma na papír.     Pozorování výzdoby v našem adventním městě.

Povídáme si co dělají hasiči, lékaři a policisté.

Z krabičky vytváříme zasněžený dům, vymýšlíme a hrajeme pohádky.

 

1, 2, 3, 4, 6

 

 

 

 

Jak to vidím já

Na vycházkách si povídáme o tom, kde v našem městě pracují a co dělají policisté, lékaři, hasiči Kreslíme, čím bychom chtěli být.

Kde asi žiji?

Orientace ve městě, určování světových stran,

orientačních bodů ve městě

 

 

1, 2, 3, 4, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 4, 5

Lidé kolem nás

Pohádkové vánoce 

Rozhovory s dětmi o tajných přáních, pranostiky pořekadla a přísloví

Čertovské radovánky o nejhezčí čertovské rohy

Vánoce, vánoce

přicházejí

Co znamená advent Vyprávíme si o vánočních zvycích,které dodržujeme v naší rodině.

Učíme se koledy a nacvičujeme na jarmark. Připravíme výzdobu oddělení s vánoční tématikou. Výroba dárků pro nejbližší.

 

 

 

1, 2, 3, 4, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

 

 

Pohádkové vánoce

Dopis pro Ježíška,

rozhovory o tajných přáních, soutěž o nejhezčí čertovské rohy,

dramatizace vymyšlené pohádky

Vánoce,vánoce přicházejí

Vyrábíme vánoční ozdoby z papíru, šišek a jiných přírodnin.

Vytváříme Betlém.

Zpíváme a posloucháme koledy, nacvičujeme na jarmark

Vyrábíme přáníčka a drobné dárky k Vánocům.

oddělení vyzdobíme vánočními motivy.

 

 

1, 2, 3, 4,  5, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4,  5, 6

 

Lidé a čas

Lidé a minulost

Navštívíme městské muzeum.

Budeme si vyprávět o starých časech, jak se lidé chovali a oblékali.

Posezení nad kronikou , čtení různých příběhů.

Citujeme staré texty.

Masopustní rej

 

1, 2, 3, 4, 6

Jak se bydlelo

Čtení starých příběhů – poučné i varující.

Návštěva muzea

Prohlídka s odbornou přednáškou.

Nahlédnutí do starých kronik.

Citace, které se pokusí děti vysvětlit.

Masopustní rej

,

1, 3, 5, 6

 

 

Rozmanitost přírody

Veselá zvířátka  Vyprávíme si o domácích zvířatech, péče o ně atd.

Pomáháme ptáčkům přežít zimu.

Vycházky a pozorování přírody, chování volně žijících zvířat, sypání do krmítek

Výroba krmítek z různých materiálů

 

1, 2, 3, 6

 

 

 

Pátrání přírodou

Dramatizace pohádkového příběhu, malování oblíbené zvířecí pohádky, naslouchání jeden druhému, zimní radování a pozorování přírody a zvířat, výroba krmítek

Při vycházkách do přírody sledujeme stopy zvířat na sněhu

 

 

1, 2, 3, 4, 6

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

Zimní radovánky

Sněhové stavby,zimní sporty, pobyt na čerstvém vzduchu,závody psích spřežení.

Učíme se jak se chovat při nachlazení a co máme správně udělat

 

5, 6

 

 

 

 

Zimní radovánky

Pobyt na zasněžené zahradě, sáňkování, bobování.

Soutěž o největší sněhovou stavbu,

Postav si sněhuláka,

kuličková bitva.

Beseda jak chránit zdraví v zimním období

 

 

3, 5, 6

 

 

 

 

 

 

1. a 2. oddělení

 

3. a 4. oddělení

 

Tematický okruh

Březen, duben, květen, červen

Číslo rozvíjené kompetence

Březen, duben, květen, červen

Číslo rozvíjené kompetence

Místo, kde žijeme

Kniha je můj kamarád     navštívíme knihovnu – beseda na téma Klíč do pohádky

Seznámení s knihou, práce s ní, četba, poslech pohádek a příběhů, obrázkové čtení.

Vyrábíme obal na knihu a obalujeme ji.

Já jsem chodec

dopravní značky v našem okolí.

Vyrábíme dopravní značky.

Na hřišti chodíme podle značení a světelné signalizace

 

 

1, 2, 3, 5, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

Kniha je můj kamarád     Jdeme navštívit knihovnu

Beseda na téma Klíč do pohádky, povídáme si o oblíbené knize a ilustracích, které ji doplňují

Diskutujeme o hrdinech, o nichž rádi čteme, připravujeme čtenářskou anketu.

Já jsem cyklista   k čemu slouží dopravní značení – besedy s lektorem. Při vycházkách sledujeme dodržování pravidel silničního provozu.

Kreslíme kolo plně vybavené, sestavujeme rozebrané kolo

 

1, 2, 3, 5, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

 

Lidé kolem nás

Putování

velikonocemi

velikonoční výzdoba, pletení pomlázek, seznámení s lidovými zvyky a tradicemi,

náramky přátelství pro kamaráda

Cestou necestou Na příkladech si připomínáme vhodné a nevhodné chování v dopravních prostředcích, na silnicích, hovoříme o následcích nekázně

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

Putování velikonocemi

Malujeme a zdobíme kraslice, velikonoční výzdoba ŠD, pletení pomlázek, vyřezávání z papíru

Náramky přátelství pro kamaráda

Umíme se chovat

Hrajeme scénky na téma Jak se máme/nemáme chovat při cestě např. autobusem, atd.

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

Lidé a čas

Život dnes a zítra Besedujeme o domácnosti dříve a dnes ( vybavení, nábytek, doplňky, spotřebiče).

Kreslíme moderní spotřebiče a navrhneme některé pomocníky pro budoucnost.

 

1, 3, 4, 6

 

 

 

 

Život dnes a zítra  Besedujeme o naší domácnosti, přemýšlíme o jejím vybavení  dnes a dříve. Vyprávíme si, jak nám technika pomáhá/škodí ve volném čase.

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

Rozmanitost přírody

Barevné jaro

Jarní zpívání a malování, vycházky přírodou – čištění studánky a potoku

Zasazení semínek  - pozorujeme růst

Místo pro život

(ukliďme svět)

Pomáháme při úklidu okolí školy a družiny,

sběr odpadků.

Hovoříme o důležitosti  třídění odpadu do kontejnerů.

Co do přírody nepatří.

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Barevné jaro

Pozorujeme jarní probouzení přírody a zvířat

Čtení přírodopisných knih, časopisů

Recitace básní s jarní tématikou.

Slavnost klobouků – nejhezčí jarní klobouk

Místo pro život  Sbíráme náměty, co a jak by se dalo zlepšit v našem okolí Pomáháme při úklidu okolí školy a družiny.

Čištění studánky.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

Sportem ke

zdraví             Venku hrajeme pohybové hry a cvičíme.

Seznamujeme se s pravidly míčových her a dodržujeme je.

Oddělení družiny soutěží ve vybíjené

Relaxujeme při spontánních činnostech          ( individuálně, ve skupince).

 

 

3, 6

 

 

 

 

 

 

Sportem ke zdraví Nacvičujeme kopanou na hřišti.

Seznamujeme se s pravidly míčových her a dodržujeme je.

Oddělení družiny soutěží ve vybíjené

Relaxujeme při spontánních hrách ( individuálně, ve skupinách).

 

3, 6

 

 

 

 

 

Příležitostní akce školní družiny

Družinová DRAKIÁDA

Zavírání studánek

Ať žijí duchové - karneval

Sněhový den – přivolání sv. Martina

Čertovské radovánky – o nejhezčí čertovské rohy

Masopust – výroba  masek

Otvírání studánek

Slavnost klobouků – o nejhezčí klobouk

Den země - úklid

Barevné léto – sportovní soutěže

Přehled státních svátků a významných dnů, důležitých pro besedy a rozvoj vědomostí žáků

28. září Den české státnosti /sv. Václav

4. říjen Den zvířat

20. říjen Den stromů

28. říjen Den vzniku samostatného Československa/ T. G. Masaryk

2. listopad Památka zesnulých

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii / sametová revoluce 1989

24. prosince Štědrý den / svátky vánoční /

1. ledna Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu / 1993 odloučení Slovenska

Březen – duben Velikonoce

28. březen Den učitelů /J. A. Komenský

21. duben Den Země

1. květen Svátek práce

2. květnová neděle Den matek

8. květen Den vítězství / osvobození ČR a konec 2. světové války v ČR

1. červen Den dětí          

 

CELOROČNÍ TÉMATICKÝ PLÁN ŠD

Podzim:

ZÁŘÍ: Téma – Jeden za všechny, všichni za jednoho

- Seznámení dětí s novým prostředím, novým režimem a novými kamarády

- Seznámení dětí s bezpečností a chováním při aktivitách ve ŠD

- Výzdoba školní družiny

- Poznávací vycházky po okolí školy

- Základní hygienická pravidla

- Poznávací, kontaktní hry v místnosti

- Míčové a pohybové hry na hřišti (učíme se pravidla)

- Ukliďme svět (celodružinová akce)

ŘÍJEN: Téma – Od vlaštovek k drakům

- Vycházky do přírody (pozorování zvířat, ptáků, sběr přírodnin, stavby „domečků“ v lese)

- Den jablek a zvířat

- Drakiáda (celodružinová akce)

- Relaxační odpoledne SOŠ CR, VOŠ

- Pohybové hry na hřišti

- Sběr přírodnin – pozorování přírody

- Práce s přírodním materiálem, kreslení ve volné přírodě

- Záložka do knihy spojuje školy – spolupráce se slovenskou školou (celodružinová akce)

LISTOPAD: Téma – Strašidelná škola

- Četba oblíbených knih dětí

- VV, PČ - výzdoba školní družiny Halloween

- Dramatizace pohádek, pohádkové hádanky

- Vočkování – vystřihování z papíru - vločky

- Bílý den (celodružinová akce) sv. Martin – pranostiky, zvyky, hádanky, hry

- Dýňobraní – dlabání dýní (celodružinová akce)

- Spaní ve škole - Halloween (celodružinová akce)

Cíle: zábavnou formou získávat potřebné vědomosti a dovednosti, rozvoj myšlení, pohotové vyjadřování, fantazii, zobrazovací a tvořivé schopnosti. Dát dětem příležitost se projevovat přirozeně, radostně a naučit se hledat řešení vzniklých problémů.

Zima:

PROSINEC: Téma – Vánoce, Vánoce přicházejí

- Čertovské rohy (celodružinová akce)

- Vánoční stromeček pro zvířátka - přírodovědná vycházka – staráme se o zvířata v zimě

- VČ, PČ - Vánoční tvořivé dílny

- Pečeme cukroví

- Píšeme dopis „Ježíškovi“

- Vánoční výzdoba školní družiny, vánoční stromek

- Vánoční zpívání (DPS)

- Výroba přáníček pro seniory v DPS (celodružinová akce)

LEDEN: Téma – Zimní radovánky

- Sportovní vycházky – sáňkování, bobování

- Zimní vycházky – pozorování přírody

- Závody psích spřežení (celodružinová akce)

- Krmítka pro ptáčky

- Netradiční zimní olympiáda (celodružinová akce)

- Modrotisk na papír – co namaloval mráz, bruslení, vločky

ÚNOR: Téma – Masopustní veselí

- Zvyky a tradice masopustu

- VČ, PČ - výroba masek

- Stavby ze sněhu (celodružinová akce)

- Volné hry dětí venku

- Masopustní rej masek (celodružinová akce)

- Oddělení baví oddělení (celodružinová akce)

Cíle: udržování lidových zvyklostí a tradic, rozvoj výtvarných dovedností, hudebního sluchu a zájmu o zpěv, udržování tělesné zdatnosti.

JARO

BŘEZEN: Téma – Za kamna vlezem

- Příroda se probouzí – pozorování přírody

- Zpívání jarních písní

- VČ, PČ – jarní tvoření, výzdoba oddělení

- Otvírání studánky (celodružinová akce) - Den vody 22. 3.

- Mezinárodní den žen – tvoření dárečků pro seniorky do DPS

- VČ, PČ – moje studánka

- Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

DUBEN: Téma – Ukaž, co dovedeš

- VČ, PČ – velikonoční tématika, výzdoba oddělení, obyčeje a zvyky

- HV – nácvik velikonočních koled, říkadel

- Velikonoční pečení – zdravá výživa

- Jarní hry dětí na hřišti – skákání panáka, skákání přes gumu, pohybové hry, míčové hry,

- Den země – Ukliďme svět (celodružinová akce)

- Čarodějnický rituál – pálení čarodějnice, vaření lektvaru

- VČ, PČ – čarodějnice, ohňostroj

KVĚTEN: Téma – Moje maminka

- VČ, PČ - výroba dárečku pro maminku

- Písnička pro maminku - vystoupení

- Den matek – povídáme si o mamince

- Výlet na Mašiňák - sběr kamínků

- Nejhezčí kamínek – VV, PČ

Cíle: formování základů kolektivních vztahů, získávání vědomostí, rozvoj řečových schopností a výtvarných dovedností, myšlení a tvůrčí fantazie, prohlubování zájmu o zpěv a hudbu
LÉTO

ČERVEN: Téma – Barevné léto

- Mezinárodní Den dětí – netradičně sportovní odpoledne (celodružinová akce)

- Spaní ve škole – vystoupení výcviku psů

- VČ, PČ – barevné léto

- Rozloučení s 5. A

- Malování na chodník

- Stavby z písku

- Vyhodnocení celoročních akcí

Cíle: účelné trávení volného času, využívání nových poznatků, zkušeností a dovedností, rozvoj individuálních schopností, upevňování vzájemných vztahů mezi dětmi

 

· Školní družina navštěvuje městské divadlo (předplatné) – odpolední představení pro školní družiny.

· Od listopadu 2021 – března 2022 dochází ŠD na Zimní stadion ve Varnsdorfu.