Školní poradenské pracoviště

ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

K hlavním cílům ŠPP patří zejména zkvalitnění poradenských služeb ve škole, iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblasti primární prevence, zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky, prohloubení spolupráce s poradenskými zařízeními. 

 

Činnost ŠPP zabezpečují:


Mgr. Dagmar Špičková (výchovný poradce, speciální pedagog)
tel: 412 372 562
dagmar.spickova@izskarlovka.cz

Konzultace dle předchozí domluvy.

 

Hana Fetrová (školní metodik prevence)
tel: 412 372 562
hana.fetrova@izskarlovka.cz
Konzultace dle předchozí domluvy.

 

Obsah poradenských služeb

Služby jsou zaměřeny na

  • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti,
  • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • spolupráci mezi školou a zákonnými zástupce,
  • spolupráci školy a školských poradenských zařízení při poskytování poradenských služeb,
  • poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným, prevenci rizikového chování.

 

Ke stažení