Vnitřní řád ŠD

Školní družina při Interaktivní základní škole ve Varnsdorfu, Karlova 1700

Vnitřní řád školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / a vyhláškou č. 109/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

 

Provoz školní družiny od 6.00 hod. do 16.00 hod.

 

Přihlašování žáků

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky. Její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány v přihlašovacím lístku.

Odhlášení žáků

Odhlášení žáka ze školní družiny oznámí vychovatelkám zákonný zástupce písemně -  vyplněním odhlašovacího lístku.

Ranní provoz

6.00– 7.40 hod.
Škola je z bezpečnostních důvodů uzavřena, žáci zazvoní na zvonek příslušného oddělení a elektronický video vrátný otevírá dveře. Po příchodu do budovy školy, se žáci nezdržují v šatnách, ale po přezutí ihned odcházejí do ŠD. Příchod do ŠD ráno se musí uskutečnit nejpozději do 7:15 hodin, pak se škola uzavírá. V 07:40 odvádí vychovatelky žáky do tříd.

Odpolední provoz

Odpolední provoz ŠD začíná po vyučování v 11:40 hodin a končí v 16.00 hodin.   

Docházka do školní družiny

Po skončení vyučování předává učitelka žáky vychovatelce. Docházka pro zapsané žáky je povinná. Nepřítomnost dítěte je nutno omluvit. Za žáky, kteří se po skončení vyučování nedostaví bez omluvy zákonných zástupců do školní družiny, vychovatelka nezodpovídá. Evidenci žáků, kteří jsou do ŠD přihlášeni na základě přihlášky, zaznamenávají vychovatelky denně do třídní knihy. Pro docházku je závazný přihlašovací lístek. Mimořádný odchod bez osobní přítomnosti rodičů (změna oproti rozvrhu) bude povolen pouze na základě písemné žádosti rodičů. Pokud bude žák odcházet sám mimo dobu uvedenou na přihlašovacím lístku, musí odevzdat vychovatelce písemné prohlášení zákonných zástupců – omluvenku, která obsahuje datum, čas odchodu a podpis rodičů, bez níž nebude ze školní družiny uvolněn.  Dojde-li k trvalé změně v odchodu žáka ze školní družiny, je nutno provést úpravu dodatkem k přihlašovacímu lístku.

Režim

K zajištění nerušených zájmových činností volte čas odchodu žáků po obědě nebo odpoledne od 15.00 hodin.
V době od 14:00 do 15:30 mohou být děti na vycházce mimo budovu školy (dle počasí).
V odpoledních hodinách od 14.00 do 15.00 hod. jsou zařazovány zájmové kroužky ŠD.
Podle celoročního plánu práce ŠD je organizována společná činnost pro děti, na předem připravené akce se oddělení spojují.
O konkrétních akcích budou rodiče informováni prostřednictvím dětí, nástěnky ŠD nebo formou informačních lístků.
 

Prostory ŠD

Školní družina má čtyři oddělení
1. oddělení Bc. Šárka Fibigerová PT + 1.B + 3.A
2. oddělení p. Hana Hochová 2.A + 4.A
3. oddělení p. Alena Marvanová 1.A + 3.B
4. oddělení p. Denisa Kubinová 3.A + 4.A + 5.A
Školní družina využívá pro 3. oddělení prostory v přízemí školy, pro 2. a 4. oddělení učebnu v 1. patře školy, pro 1.oddělení učebnu PT v 1. patře školy.

Pobyt venku

Pro pobyt venku jak na školním hřišti, tak na vycházky je vhodné převlečení – tepláková souprava a sportovní obuv s ohledem na aktuální počasí dle ročního období, vše uloženo v tašce nebo pytlíku a podepsáno či jinak označeno. Tyto věci mohou být uloženy v šatně.

Stravování

Přihlášení, odhlášení a platbu obědů si rodiče zajišťují sami v jídelně při ZŠ Edisonova ve Varnsdorfu. Na oběd žáci chodí v IZŠ Karlova do školní jídelny společně s vychovatelkou. Oběd je jim vydán při použití osobního čipu.

Pitný režim

V rámci pitného režimu nosí žáci sirup z domova / dle seznamu/ze kterého jim vychovatelky dělají nápoj do vlastních lahví, které si nosí do školy. Nebo si žáci v průběhu pobytu ve ŠD pití zajišťují individuálně.

Hygiena

Vychovatelky dbají na dodržování zásad hygienických pravidel. Žáci si během září přinesou do školní družiny 1 balení papírových kapesníků, tekuté mýdlo a 1 sirup  ( pak následně dle potřeby).

Úhrada za Školní družinu

Úhrada za školní družinu činí 120 Kč na měsíc.
Platba probíhá bankovním převodem na č. účtu 19-926 463 359/0800 a to na období : září – říjen – listopad - prosinec nejpozději do 30. září 2021, na období : leden – únor - březen nejpozději do 31.prosince 2021, na období duben – květen – červen nejpozději do 31. března 2022.

Užívání prostor školy

Žáci školní družiny využívají celoročně tělocvičnu a PC učebnu školy dle rozpisu.

Spojování oddělení

Oddělení školní družiny se spojují v případě nemoci vychovatelky, po skončení pracovní doby jedné z vychovatelek, při akcích školy či školní družiny.

Styk s rodiči či zákonnými zástupci

Jednání s vychovatelkami je možné uskutečnit vždy v době třídních a informativních schůzek nebo si na základě domluvy sjednat konzultaci.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Na začátku i v průběhu celého roku jsou žáci poučováni o BOZP, PO, BESIP, o dodržování Řádu školy, Řádu školní jídelny, Řádu ŠD.

Zásady bezpečnosti ve školní družině

Žáci jsou neustále pod dozorem vychovatelky školní družiny. Při všech činnostech dbají žáci pokynů vychovatelky. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení školní družiny. Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v ŠD a pak v průběhu roku, pokud je čeká nová činnost, jsou poučeni o pravidlech pro konkrétní práci.
Při pobytu ve ŠD žáci respektují Řád ŠD a Školní řád. Žáci jsou vychovatelkami seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví ve ŠD, v areálu školy a při pobytu venku.
Žáci si chrání své zdraví, nevolnost nebo jakékoliv poranění, úraz je žák povinen okamžitě hlásit vychovatelce ŠD.

Zásady chování ve školní družině

Žáci dodržují poučení o chování k sobě navzájem, chovají se ve ŠD slušně, ohleduplně, dodržují pořádek, čistotu a hygienické zásady.
Nepoškozují vybavení a pomůcky, hry a stavebnice ukládají na určené místo.
Na WC, do šatny a mimo třídu odchází žák po souhlasu vychovatelky ŠD.
Do ŠD se nedoporučuje nosit cenné předměty, větší částky peněz a předměty, které by ohrožovaly bezpečnost ostatních.
Mobilní telefony používají žáci tak, aby nerušili činnost a provoz ŠD  vždy po dohodě s vychovatelkou. Za jejich ztrátu, poškození nenese ŠD zodpovědnost.
Děti mají právo na volný čas, hru a svobodnou účast při činnostech ŠD.

Nevyzvednutí žáka

Jestliže si žáka nevyzvednou zákonní zástupci do konce provozu ŠD – tj. do16 hod., kontaktují vychovatelky školní družiny telefonicky zákonného zástupce, zjistí příčinu a domluví se na dalším postupu. Nedojde-li k telefonickému kontaktu, nebo v případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne své dítě do 15 minut po ukončení provozu školní družiny
(tj. do 16,15 hod.), informuje vychovatelka vedení školy a dítě je předáno policii ČR.

Vyloučení žáka ze školní družiny

Pokud žák soustavně narušuje činnost ŠD, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, opakovaně porušuje Vnitřní řád ŠD a Školní řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučen. O vyloučení rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky ŠD. Toto rozhodnutí předem projedná se zákonnými zástupci žáka a vyhotoví o něm zápis.


Ve  Varnsdorfu 1. 9. 2021  Mgr. Soňa Bunčková ředitelka školy