Spolek rodičů a přátel dětí IZŠ Karlova


STANOVY SPOLKU

 

I. Sídlo

 1. Adresa sídla je: Interaktivní ZŠ Varnsdorf,  Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková  organizace, 407 47 Varnsdorf

II. Stanovy

 1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami,  jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.  

III. Účel spolku

 1. Účelem činnosti spolku jako nezávislé organizace, je:
  a) sledování a podpora zájmové činnosti dětí ve škole,
  b) organizaci akcí zaměřených na podporu školy IZŠ Karlova
   
 2. K naplňování hlavního účelu spolku bude docházet tak, že spolek zejména:
  a) podporuje spolupráci rodičů a školy
  b) seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů
  c) přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti, zlepšování školního prostředí apod.
  d) organizuje sbírky peněžních prostředků nebo movitých věcí
  e) spolupracuje s orgány místní samosprávy, školou a dalšími subjekty
   
 3. V souladu s vyjádřeným cílem a s těmito stanovami zřizuje spolek svá účelová zařízení; spolek se může věnovat i dalším aktivitám, napomáhajícím úspěšné realizaci cílů spolku.     

IV. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  a) členská schůze,
  b) předseda spolku,
  c) rada spolku.  

V. Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. 
   
 2. Členská schůze se koná minimálně jednou ročně, zpravidla v době konání třídních schůzek školy a svolává ji předseda spolku. Na žádost členů představujících alespoň 30% členské základny spolku či z podnětu rady spolku je předseda spolku povinen svolat členskou schůzi spolku do třiceti dnů od doručení podnětu, když i v takovémto případě je však možné rozšířit pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu ke svolání členské schůze. Nesvolá-li předseda spolku zasedání členské schůze do čtyřiceti dnů od doručení podnětu, svolá členskou schůzi spolku rada spolku a neučiní-li tak do 60 dnů od doručení původního podnětu ani rada spolku, pak může členskou schůzi svolat ten, kdo podal původní podnět ke svolání členské schůze. 
   
 3. Členská schůze se svolává oznámením na oficiálních internetových stránkách školy www.izskarlovka.cz, a to nejméně 20 dnů předem. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Oznámení dle předcházejících vět se považuje za pozvánku na členskou schůzi. O oznámení svolání členské schůze mohou být požádáni též jednotliví třídní učitelé ve škole, když poskytnutí informace o svolání členské schůze třídními učiteli (a to např. ve formě ústního sdělení žákům, zapsání informace do žákovské knížky, apod.) však není podmínkou řádného svolání členské schůze.  
   
 4. Členská schůze se svolává do prostor školy, když s ohledem na to, že se zasedání členské schůze svolává zpravidla v době konání třídních schůzek školy a že se zasedání členské schůze koná ve smyslu čl. V. odst. 8 těchto stanov formou dílčích členských schůzí, bude zasedání členské schůze zpravidla konáno v prostorách jednotlivých tříd školy. Pokud by nebylo konání zasedání členské schůze dle věty předcházející možné, pak se místo a čas zasedání určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit, když tak bude místo zasedání zvoleno v rámci Varnsdorfu, a to v pracovní den v odpoledních či večerních hodinách nebo v den pracovního klidu.
   
 5. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Členové spolku nemají nárok na náklady spojené s dostavením se (či s přípravou na dostavení se) na členskou schůzi, která byla dle věty předcházející odvolána.
   
 6. Členská schůze spolku je neveřejná. 
   
 7. Členská schůze spolku rozhoduje usnesením. Členská schůzce je způsobilá usnášení, pokud se jí účastní nadpoloviční většina členů spolku. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů spolku, když stanovy lze však měnit pouze na základě usnesení alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů spolku. Každý člen má jeden hlas. Úprava zasedání náhradní členské schůze obsažená v těchto stanovách není dotčena. Člen je oprávněn nechat se na zasedání členské schůze zastoupit jiným členem na základě písemné plné moci.
   
 8. Zasedání členské schůze se bude konat formou dílčích členských schůzí. Všechna zasedání se budou konat v týž den, a to v den svolání členské schůze ve smyslu V. odst. 4 těchto stanov. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání usnesení se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají.
   
 9. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
   
 10. Členská schůze rozhoduje o:
  a) rozhodnutí o schválení a změně stanov, 
  b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období
  c) volbě a odvolání členů rady spolku, 
  d) rozhodnutí o zániku spolku a způsobu likvidace jeho majetku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem, jmenování likvidátora při zániku spolku,
  e) rozhodnutí o přeměně spolku.
   
 11. Členská schůze si může vyhradit rozhodování i v jiné věci než ve věcech uvedených v čl. V. odst. 10 těchto stanov.
   
 12. Rada spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné alespoň to, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisu ze zasedání v sídle spolku, a to na základě písemné žádosti člena, když termín nahlížení určí předseda spolku tak, aby se konal do 2 měsíců od obdržení žádosti člena o nahlédnutí do zápisu.
   
 13. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může předseda spolku nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou (tj. postupem dle čl. V. odst. 3 těchto stanov) ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti alespoň 20% členů.  

VI. Rada spolku

 1. Rada spolku je kontrolním a výkonným orgánem spolku.
   
 2. Rada spolku je složená z delegovaných zástupců z řad členů spolku a to zpravidla po jednom za každou třídu. Funkční období členů rady spolku je čtyřleté. Opětovné jmenování členem rady spolku je přípustné.
   
 3. Členové rady spolku volí ze svého středu předsedu spolku.
   
 4. Rada spolku jako kontrolní a výkonný orgán spolku:
  a) koordinuje činnost spolku,
  b) kontroluje využívání peněžních i nepeněžních prostředků spolku v souladu s rozhodnutím členské schůze,
  c) organizuje běžnou činnost spolku,
  d) rozhoduje o technickém řešení směřujících k naplnění cílů spolku,
  e) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
  f) provádí zápisy a výmazy v seznamu členů,
  g) rozhoduje o zásadách hospodaření spolku a o výši a splatnosti členských příspěvků,
  h) schvaluje roční zprávu o hospodaření spolku včetně schválení výsledku hospodaření spolku,
  i) navrhuje výši a splatnost členského příspěvku,
  j) může dávat předsedovi spolku podnět ke svolání členské schůze,
  k) rozhoduje o přijetí za člena spolku v případech, kdy členství vzniká podle čl. IX. odst. 4 těchto stanov
  l) rozhoduje o vyloučení člena spolku,
  m) radě  spolku náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku.
   
 5. Rada spolku se schází dle potřeby. 
   
 6. Jednání rady spolku svolává předseda spolku, a to emailem odeslaným ostatním členům rady spolku, a to nejméně 7 dnů před jednáním rady spolku, mimo situace, kdy věc nesnese odkladu. Má se za to, že email odeslaný na emailovou adresu člena rady, označenou členem rady za adresu pro komunikaci ve věcech spolku, byl na takový email řádně doručen. Z oznámení o svolání jednání rady spolku musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů rady spolku.
   
 7. Rada spolku je schopna se usnášet, je-li přítomni nadpoloviční většina jejích členů. K platnému rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů rady. Předsedův hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující. 
   
 8. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu z jednání rady spolku do čtrnácti dnů od jednání rady spolku. Není-li to možné  nebo pokud se předseda spolku jednání rady spolku neúčastnil, vyhotoví zápis ten, kdo  jednaní  rady spolku předsedal. Ze zápisu musí být patrné alespoň to, kdo jednání svolal a jak, kdy se konalo, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis bude zaslán všem členům rady na jejich email.
   
 9. Funkce člena rady spolku končí:
  a) uplynutím funkčního období, 
  b) odvoláním z funkce,
  c) vzdáním se funkce,
  d) zánikem členství ve spolku.   

VII. Předseda spolku

 1. Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku a je zvolen radou spolku na období 4 let. Opětovné zvolení předsedou spolku je přípustné. Předseda může být ze své funkce kdykoliv radou spolku odvolán. Funkce předsedy zaniká taktéž tím způsobem, že u předsedy dojde k zániku jeho funkce člena rady spolku.
   
 2. Předseda spolku jedná za spolek ve vztahu k třetím osobám samostatně. Pro úkony, u nichž hodnota plnění přesahuje částku 20.000,- Kč, se vyžaduje rozhodnutí rady spolku. Rada spolku je oprávněna přijmout svým rozhodnutím stanovisko, které je pro předsedu spolku při jednání za spolek závazné.
   
 3. Podepisování za spolek se děje tak, že předseda připojí svůj podpis k vytištěnému nebo vypsanému názvu spolku.
   
 4. Ustanovení tohoto článku nebrání zmocnit k jednání jménem spolku i další osoby, když zejména se uvádí, že předseda je oprávněn udělit plnou moc k zastupování spolku zejména účetnímu zpracovávajícímu účetnictví pro spolek.
   
 5. Ze své činnosti je předseda odpovědný členské schůzi spolku.
   
 6. Funkce předsedy končí:
  e) uplynutím funkčního období,
  f) odvoláním z funkce radou spolku,
  g) vzdáním se funkce,
  h) zánikem funkce člena rady spolku,
  i) zánikem členství ve spolku.   

VIII. Hospodaření spolku

 1. Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.
   
 2. Na svou činnost získává spolek prostředky zejména z těchto zdrojů:
  a) z členských příspěvků,
  b) z dotací, darů a z příspěvků poskytovaných fyzickými a právnickými osobami, 
  c) příjmy ze sběrových akcí,
  d) jako doplňkové příjmy z případné vlastní společenské činnosti.
   
 3. Majetek spolku musí být členy a orgány spolku spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření.
   
 4. Výdaje související s činností spolku jsou hrazeny z majetku spolku.   

IX. Členství, jeho vznik a zánik

 1. Členství ve sdružení je dobrovolné a není závislé na členství v jiných organizacích. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. Členem se mohou stát jen fyzické osoby starší 18ti let.
   
 2. Členové spolku neručí za jeho dluhy.
   
 3. Členství vzniká pro rodiče a zákonné zástupce dětí navštěvujících školu IZŠ Karlova zaplacením členského příspěvku. V odůvodněných případech může rada spolku členský příspěvek na základě předcházející žádosti zájemce o členství prominout, když pak vzniká členství doručením oznámení o prominutí členského příspěvku zájemci o členství.  
   
 4. Ostatní zájemci o členství, na něž se nevztahuje čl. IX. odst. 3 těchto stanov, musí podat písemnou přihlášku a o jejich přijetí či nepřijetí za člena spolku rozhodne rada spolku. 
   
 5. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. 
   
 6. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 
   
 7. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
  a) Dobrovolným vystoupením člena. Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv vystoupit ze spolku. K zániku členství dochází písemným oznámením vystupujícího člena, a to jeho doručením radě spolku. 
  b) Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého nebo zánikem člena.
  c) Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena za spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. O vyloučení rozhoduje rada spolku. Rada spolku má právo vyloučit člena, pokud tento svým jednáním porušuje jeho cíle, principy a poslání, nebo pro porušení členských povinností. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
  d) V důsledku nezaplacením členského příspěvku zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v dodatečné lhůtě 20 dnů od doručení výzvy předsedy spolku k dodatečnému zaplacení členského příspěvku, pokud byl člen ve výzvě k dodatečnému zaplacení na tento následek v podobě zániku členství upozorněn. Výzva může být členovi spolku zaslána i emailem. Členství pak zaniká uplynutím takovéto dodatečné 20ti denní lhůty.
  e) V případě členů, jejichž členství vzniklo již dle čl. IX. odst. 3 těchto stanov, ukončením školní docházky všech žáků ohledně kterých je takový člen spolku rodičem či zákonným zástupcem.  
  f) Zánikem spolku bez právního nástupce. 
  g) Rozhodnutím o přeměně spolku na jinou právní formu. 

X. Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo:
  a) účastnit se členské schůze, podílet se na činnosti spolku, být volen do orgánů spolku a na členské schůzi volit do orgánů spolku ostatní členy. Každý člen má jeden hlas. 
  b) Obracet se na orgány spolku se svými podněty a připomínkami.
  c) Účastnit se na práci a činnosti spolku, navrhovat jeho další zaměření a aktivity.
   
 2. Každý člen má povinnost:
  a) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími orgánů spolku,
  b) platit členské příspěvky, jejichž výši a splatnost stanoví rada spolku,
  c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

XI. Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádí následující údaje: jméno a příjmení, bydliště, email, když členové jsou povinni tyto údaje poskytnout (ohledně emailu pokud mají tento zřízen)
   
 2. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí rada spolku. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají do 30ti dnů poté, kdy se o nich rada spolku prokazatelně dozví. 
   
 3. Seznam členů je neveřejný a nebude zpřístupněn. 
   
 4. Seznam členů může být veden elektronickou formou.
   
 5. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, může stanovit svým vnitřním předpisem rada spolku.
   
 6. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost a své náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 

XII. Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Stanovy spolku byly vypracovány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro potřeby registrace spolku rejstříkovým soudem a jedno je určeno pro potřeby spolku.
   
 2. Stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení členské schůze 2/3 většinou hlasů.