Škola

Naše škola je školou rodinného typu s přívětivým prostředím a se zájmem o každého jednotlivého žáka. Výuka probíhá v radostné atmosféře. JSME ŠKOLA V POHODĚ. Vybavení školy je na vysoké úrovni. V každé třídě máme k dispozici interaktivní tabuli s možností připojení na internet a moderní pomůcky. Od roku 2021 je v provozu nová počítačová učebna s širokou nabídkou výukových programů.

Ke každému žáku přistupujeme individuálně s ohledem na jeho schopnosti. Od roku 2002 je na naší škole otevřena přípravná třída, do které docházejí (na doporučení pedagogicko-psychologické poradny) děti předškolního věku a děti s odkladem povinné školní docházky. Zápis do přípravné třídy proběhne v měsíci dubnu. Docházka do této třídy je bezplatná.

Na naší škole také působí asistenti pedagoga, kteří se věnují žákům, jenž mají potíže v jednotlivých předmětech. Samozřejmostí je i zvýšená péče o žáky nadané.

Do naší školy též pravidelně dochází logopedka, která se věnuje žákům, kteří potřebují logopedickou péči.

Spolupracujeme s německou školou Pestalotzzi – Grundschule v Grossschönau a s mateřskou školou Kinderhaus „Bienchen“v Seifhennersdorfu. Jako škola se zapojujeme do řady projektů. Pro žáky organizujeme spoustu školních akcí, zúčastňujeme se též akcí mimoškolních. Mnozí rodiče se aktivně zapojují do dění školy a podílejí se na mimoškolních aktivitách.

Samozřejmostí je školní družina s pestrým každodenním programem v ranních i odpoledních hodinách. Školní družinu mohou navštěvovat žáci ze všech tříd i děti z tříd přípravných.

Žáci v naší škole najdou vyžití i po vyučování v různých zájmových kroužcích.
Žáci 5. třídy mají možnost připravovat se pod vedením třídní paní učitelky na přijímací zkoušky na gymnázium či jiné výběrové třídy.  Všechny tyto aktivity jsou pro žáky bezplatné.

 

Fotogalerie