Škola

Naše škola je školou rodinného typu s přívětivým prostředím a se zájmem o každého jednotlivého žáka. Výuka probíhá v radostné atmosféře. JSME ŠKOLA V POHODĚ. Vybavení školy je na vysoké úrovni. V každé třídě máme k dispozici interaktivní tabuli s možností připojení na internet a moderní pomůcky. Od roku 2013 je v provozu nová počítačová učebna s širokou nabídkou výukových programů.

Ke každému žáku přistupujeme individuálně s ohledem na jeho schopnosti. Od roku 2002 je na naší škole otevřena přípravná třída, do které docházejí (na doporučení pedagogicko-psychologické poradny) děti předškolního věku a děti s odkladem povinné školní docházky. Zápis do přípravné třídy proběhne v měsíci dubnu. Docházka do této třídy je bezplatná.

Na naší škole také působí asistent pedagoga, jenž se věnuje žákům, kteří mají potíže v jednotlivých předmětech. Samozřejmostí je i zvýšená péče o žáky nadané.

Do naší školy též pravidelně dochází logopedka, která se věnuje žákům, kteří potřebují logopedickou péči.

Spolupracujeme s německou školou Pestalotzzi – Grundschule v Grossschönau a s mateřskou školou Kinderhaus „Bienchen“v Seifhennersdorfu. Jako škola se zapojujeme do řady projektů. Pro žáky organizujeme spoustu školních akcí, zúčastňujeme se též akcí mimoškolních. Mnozí rodiče se aktivně zapojují do dění školy a podílejí se na mimoškolních aktivitách.

Samozřejmostí je školní družina s pestrým každodenním programem v ranních i odpoledních hodinách. Školní družinu mohou navštěvovat žáci ze všech tříd i děti z tříd přípravných.

Žáci v naší škole najdou vyžití i po vyučování v různých zájmových kroužcích. V tomto školním roce jich máme patnáct. Mezi ně patří například angličtina pro prvňáčky, angličtina hravě pro žáky 2. třídy, origami, dívčí klub, florbal, miniházená, stolní tenis, mladý zdravotník, hudebně pohybový kroužek, výtvarný kroužek, … Žáci 5. třídy mají dále možnost připravovat se pod vedením třídní paní učitelky na přijímací zkoušky na gymnázium či jiné výběrové třídy. Navíc žáci 1. a 2. tříd mohou chodit na "Sportovky speciál", které jsou vedeny odbornými trenéry TJ Slovan Varnsdorf. Žáci zde mají možnost vyzkoušet si různé druhy sportů a najít si tak cestičku k některému z nich. Všechny tyto aktivity jsou pro žáky bezplatné.

 

Fotogalerie